Assocjazzjoni Sport Muturi

JIFTAH L-ISTAGUN ASMK PASTA POIATTI 2017/2018

12th October 2017

Ghazel Il-Lingwa:


Il-Bierah l-Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi organizzat konferenza stampa biex tiftah l-istagun ASMK Pasta Poiatti 2017/2018, il-Konferenza stampa saret fi Showroom il-gdida tal-WotoMoto Ltd f’haz-Zebbug.

Waqt din il-konferenza kellna hames kelliema fejn il-President tal-Ghaqda is-Sur Frans Deguara qal ghal darbaohra l-Assocjazzjoni hejjiet program milli attivtajiet bil-Karozzi u l-Muturi fejn fosthom jerga ikollna il-Kampjonati Nazzjonali Autocross, Motocross, Trials, Enduro kif ukoll matul dan l-istagun terga tigi organizzata Demolition Derby b’risq l-ISTRINA, il-President habbar li l-Assocjazzjoni se terga tkun il-Federazzjoni li se tohrog il-Licenzji biex Atleti tal-Muturi ikunu jistaw jikkompetu barra il-pajjiz.

Is-Sur Neil Falzon rapprezentant tal-Wotomoto Ltd ipprezenta lil Sur Deguara sponsor ghal dawn it-tliet snin li gejjin fejn ser ikun qed jghati l-ghajnuna tieghu f’diversi sezzjonijiet tal-Muturi fosthom il-Motocross u l-Enduro. Biex ikompli ikabbar is-sapport tieghu lejn l-Assocjazzjoni is-Sur Falzon habbar ukoll li fit-22 t’Ottubru 2017 b’koloborazzjoni ma l-ASMK se tigi organizzata attivita specjali bil-Muturi Enduro fejn ir-rebbieh ta din l-attivita ser ikun qed jinghata Mutur Beta 250cc 2T gdid u lest min kollox biex jiehu sehem fil-kampjonat tal-Assocjazzjoni ghal l-istagun li gej.

Is-Sur Falzon qal biex wiehed jidhol ghal din l-isfida irrid japplika fuq din link peparat apposta min Wotomoto

https://wotomoto.com/betaevent/

Intant il-President tal-Motocross Sur John Cassar habbar li ghal dan l-istagun saru xi modifiki fil-klassijiet biex hekk nigu l-istess bhal ma jigri barra il-pajjiz fejn jirrigwardja dan l-isports. Matul dan l-Istagun se naraw ukoll tip ta muturi godda li ser ikunu qed jikkompetu kompetitzzjoni dawn ser ikunu tigrijiet bil-mutur Flat Track, ghal dawn il-muturi ser tintuza il-korsa tal-karozzi, se jigu introdotta it-tigrija bil-scooters offroad dawn l-scooters issir modifika biex ikunu jistaw isuq offroad. Is-Sur Cassar qal li ghal dan l-istagun ser ikollna 8 attivitajiet tal-kampjonat u ser nibdew fid-29 ta’ Ottubru 2017.

Manuel Camilleri President ta Trials qal li minkejja l-Assocjazzjoni mandiex Nursery ufficjali xorta wahda qed tuza ir-rizorsi taghha biex trawem tfal min eta zghir f’dan l-Isport ta Trials. Is-Sur Camilleri qal li bhalissa hemm 7 titfal jitghalmu dan l-isport fejn l-eta taghhom tvarja bejn 7 u 12 il-sena, tajjeb wiehed jirrimarak li dawn it-tfal qed jithargu ukoll fuq muturi jahdmu bl-elektriku biex b’hekk nibdew ikunu ukoll konformi Ambjentali fejn nifmhu u nitghalmu x’inhu l-Isport b’arja iktar nadifa . Dan kollu issir taht is-supervizzjoni tal-genituri rispettivi taghhom. Intant Sur Camilleri habbar li ghal darbaohra ser jigi ogrnaizzat il-Kampjonat ta Trials li ser ikun jikkonsisti 8 kompetitzzjonijiet bl-ewwel wahda mistennija issir nhar il-Hadd 29 t’Ottubur 2017.

Il-President tal-Enduro is-Sur Eddie Bonello qal li din is-sena il-Kampjonat se jibda daqxejn differenti mis-soltu fejn ser tkun qed tigi ogrnaizzata l-attivita Specjali mill-Woto Moto, is-Sur Bonello irringrazzja lil Woto Moto Ltd tas-sapport tieghu lejn l-ghaqda. Bonello kompla billi habbar li f’dan l-istagun ser ikollna ikoll tibdil fil-klassijiet fejn ser ikunu qed inzidu klassi ohra bil-ghana li jinghata iktar cans lil dawk li mandomx cans ilhaqu dawk ir-Riders misejha ‘Advance’. Il-Kampjonat Enduro ser ikun qed jibda nhar il-hadd 12 ta’ Novembru 2017.

Intant fl-ahhar net il-President habbar li l-Istagun 2017/2018 jibda nhar is-Sibt li gej bl-attivita Endurance Race 2017 din it-tigrija jiehdu sehem fija il-Karozzi Autocross fejn tikkonsisti f’tigrija wahda twila siegha, matul din siegha non stop wiehed jista biss jiehu il-fuel u jinbdel is-sewwieq matul tlet pit stops li jista jamel. Din l-attivita tibda fit-8pm u ssir taht id-dawl Artificijali.Assocjazzjoni Sport Muturi